Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie Ogłasza Nabór Kandydatów do Pracy na Stanowisko Specjalisty do Spraw Lokalowych

Utworzono dnia 15.03.2023

                                        Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej w Tuszynie

                                   OGŁASZA    NABÓR    KANDYDATÓW    DO  PRACY

 w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej   z siedzibą  przy ul. Parkowej 4  95-080   Tuszyne

NA  STANOWISKO  specjalista  do spraw lokalowych  -  1 etat

 

I. Wymagania

 

 1. Niezbędne (formalne):
 1. wykształcenie minimum średnie, wymagane posiadanie licencji zarządzania nieruchomościami,
 2. co najmniej 3 letni staż na stanowisku podobnym,
 3. znajomość przepisów prawnych dotyczących gospodarki mieszkaniowej, w szczególności:
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2021 r.poz.1048, ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  ( Dz. U. z 2022 r.poz.172 ) ;
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2022 r.poz.679 );
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022 r.poz.530, ze zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw    publicznych;
 3. brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. nieposzlakowana opinia.
 1. Dodatkowe
 1. doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach;
 2. doświadczenie we współpracy ze wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi;
 3. znajomość unormowań  prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;
 4. znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących gospodarki  mieszkaniowej;
 5. umiejętność przygotowywania  pism administracyjnych, planowania sprawnej organizacji  pracy, umiejętność pracy w zespole;
 6. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność;
 7. posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office.

II. Zakres wykonywanych zadań

 1. wykonywanie zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym ZGM;
 2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
 3. załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem materiałów na Komisje i Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie;
 5. przygotowanie projektów umów oraz wypowiadania umów;
 6. ścisła współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których udziały posiada  gmina Tuszyn;
 7. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności z zakresu obowiązków statutowych powierzonych ZGM oraz RODO;
 8. realizacja innych  czynności zleconych  przez przełożonych z zakresu zadań   realizowanych przez  ZGM.

 

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej  w Tuszynie
  ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn  (pierwsze piętro bez możliwości korzystania    z windy);
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy;
 3. liczba godzin pracy w tygodniu: przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin      tygodniowo;
 4. rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas     określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 5. praca  w systemie  informatycznym ponad 4 godziny dziennie.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu wyniósł 0 %.


 

V. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny;
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla  kandydatów do pracy (do pobrania ze strony www.zgmtuszyn.naszzgm.pl –załącznik do niniejszego ogłoszenia);
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów,     świadectw);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa  polskiego;
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora (praca przy komputerze );
 6. oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni  praw publicznych;
 7. zaświadczenie/oświadczenie o braku  skazania prawomocnym wyrokiem    sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej  opinii;
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019r. poz.1282 z późn.zm.);
 10. inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

i   umiejętnościach.

 

 VI. Sposób, termin i miejsce składania  dokumentów:

 

Wymagane  dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej   w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, należy składać w Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej w Tuszynie ul. Parkowa 4 lub pocztą na adres Zakładu
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista”,
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  27.03.2023r. 2023r. godz.1500  
( termin dotyczy także ofert składanych pocztą). Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą  rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o naborze oraz informacja  o wyniku naboru będzie  umieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.zgmtuszyn.naszzgm.pl  oraz na tablicy ogłoszeń ZGM.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 50

W tym miesiącu: 137

W poprzednim miesiącu: 266

Wszystkich: 5440

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki