Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zgmtuszyn.naszzgm.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • dokumenty w postaci skanu
  • zdjęcia nie opisane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Zieliński, adres poczty elektronicznej zgmtuszyn@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 6143197. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie z siedzibą przy ul. Parkowej 4 zajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze od strony podwórka, jak również pomieszczenia na parterze, gdzie  funkcjonuje Biuro Obsługi Mieszkańca Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie. Przedmiotowy lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich.Posiada  toaletę przystosowaną dla osob niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wejścia do pomieszczeń BOM-u z psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna ma możliwość  wjechać samochodem  bespośrednio  na podwórko posesji ZGM-u.  Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się: pierwsze przy kościele w odległości około 50 m od budynku oraz drugie na wprost przychodni Zdrowia ok. 40m.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie nie ma możliwości korzystania z tłumaczenia języka migowego.

Również na miarę naszych możliwości finansowych, dostępnych instrumentów lub rozwiązań alternatywnych postaramy się dostosować do Ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki