Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na pokrycie 150m2 dachu papą termozgrzewalną gr.5,2mm na welonie z włókna szklanego oraz wymianę 48 mb rynny z blachy ocynkowanej na dachu budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Tuszynie

Utworzono dnia 21.06.2022

Zapytanie  ofertowe   na   pokrycie   150m2 dachu papą termozgrzewalną gr.5,2mm   na welonie z włókna szklanego oraz wymianę 48 mb rynny z blachy ocynkowanej na dachu budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Tuszynie

Znak sprawy ZGM. SE 7021.19.2022

Tuszyn, dnia  20.06.2022 r.

ZGM                                                                                                                                                                                                            

 • ul. Parkowa 4
 • 95-080  Tuszyn
 • tel.  42 6143197

e-mail:zgmtuszyn@o2.pl

strona: www.zgmtuszyn.naszzgm.pl 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   GMINA TUSZYN   ul. Piotrkowska 2/4,      

          95-080  Tuszyn

NIP: 728-25-99-683 

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  pokrycie  150m2 dachu papą termozgrzewalną gr.5,2mm   na welonie z włókna szklanego

 

2.  wykonanie i wymianę 48 mb rynny z blachy ocynkowanej

 

3  wykonanie i założenie 19 mb obróbki blacharskiej kominów

 

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • Kopię uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia   do 15.07.2022 r.

VI.  OPIS SOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 4  95-080 Tuszyn  lub też dostarczona osobiście do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 4  95-080 Tuszyn do dnia 28.06.2022 r. .godzina 14:00 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2022 r. w siedzibie zakładu o godzinie  14.30.

      Ofertę należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA- pokrycie   150m2 dachu papą termozgrzewalną gr.5,2mm   na welonie z włókna szklanego oraz wymianę 48 mb rynny z blachy ocynkowanej na dachu budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Tuszynie

2.  Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                            3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę                   4.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

      złożonych ofert.

 

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-najniższa cena – 100%

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 • przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

X.  INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty  zamieszczone zostaną  na stronie  www.zgmtuszyn.naszzgm.pl Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w  Tuszynie

XI. ZAŁĄCZNIKI

1.Wzór formularza ofertowego

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 21.06.2022, 13:43

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 21.06.2022, 13:43

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 21.06.2022, 13:43

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 28

W tym miesiącu: 119

W poprzednim miesiącu: 93

Wszystkich: 2366

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki