Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie oferowe na sezonową obsługę kotłowni wraz z dostawą węgla w budynku wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 1 w Tuszynie

Utworzono dnia 20.08.2020

Zapytanie  ofertowe  na   sezonową   obsługę    kotłowni   wraz  z   dostawą   węgla  w  budynku  wielorodzinnym   przy  ul. Szpitalnej  1   w  Tuszynie

Znak sprawy ZGM.SE.7021.18.2020

Tuszyn, dnia  20.08.2020 r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa„Szpitalna 1”

w Tuszynie

  • ul. Parkowa 4
  • 95-080  Tuszyn
  • tel.  42 6143197

e-mail:zgmtuszyn@o2.pl

strona: www.zgmtuszyn.naszzgm.pl 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

                                                                                                                                                                                                         Wspólnota Mieszkaniowa „Szpitalna 1,       95-080  Tuszyn

NIP: 7282817536 

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe zapewniająca bezawaryjną i nieprzerwaną pracę kotłów w okresie grzewczym, wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Przez ww. obsługę należy rozumieć następujące czynności:

1). rozładunek i przeniesienie przywiezionego opału do magazynów kotłowni wraz z 

     uprzątnięciem miejsca po  rozładowanym  opale,

2). opalanie i nadzór kotła c.o.,

3). utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody,

4). kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody,

5). otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody,

6). sprawdzanie powstających osadów oraz czyszczenie kotłów i czopuchów,

7). czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych z żużla co najmniej

     1 raz na dzień,

8). szlakowanie i czyszczenie palenisk oraz wynoszenie żużla na miejsce składowania  

     wyznaczane przez Zamawiającego (za wywóz żużla odpowiada Zamawiający),

9). utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych,

     aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu wewnętrznego i samej

     kotłowni 

10). konserwacja i przegląd kotła po sezonie grzewczym,

11). wykrywanie usterek pracy kotłowni oraz awarii kotłowni w zakresie nie wynikającym ze

       zmęczenia materiałów spowodowanego długim okresem eksploatacji.

2. Zapewnienie w okresie grzewczym właściwej temperatury (w przedziale od +19°C do  

    +22°C) w pomieszczeniach budynków przy ul. Szpitalnej 1 w Tuszynie (za wyjątkiem 

    strychu i piwnicy).

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp przy obsłudze kotłów    

grzewczych w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.492), np. do zapewnienia pracownikom obsługującym kotłownie ubrań roboczych, obuwia i napojów.

4. W razie wystąpienia zagrożenia lub awarii w obsługiwanych kotłowniach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia następujących osób ze strony Zamawiającego: Grzegorz Zieliński – Administrator, , Teresa Rygielska – Kierownik Zakładu, tel. 42 6143197,

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania napraw lub remontów obsługiwanych kotłów.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw węgla,  i drewna (do rozpalenia przy uruchomieniu pieców), gwarantujących nieprzerwaną pracę kotłowni.

Dostarczony węgiel (węgiel jest wymagany w celu uruchomienia kotłów na początku sezonu grzewczego) musi spełniać następujące parametry:

1). wartość opałowa – co najmniej 27 000 kJ/kg,

2). granulacja – eko-groszek (16 mm– 30 mm).

Dostarczany węgiel winien być zgodny z normami PN 82/G-97001, PN 82/G-97002 i PN 82/G-97003. Zamawiający dopuszcza inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania przedmiotu umowy, czyli jakości dostarczanego opału. 7. Na potwierdzenie spełnienia ww. wymagań jakościowych i parametrów Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć stosowne certyfikaty i zaświadczenia. 8. Zamawiający informuje, że:

1). budynek przy ul. Szpitalnej 1 jest dwukondygnacyjny + strych+ kotłownia zlokalizowana w piwnicy,

2). budynek przy ul. Szpitalnej 1, kubatura budynku 5.842m3 (w tym kotłownia wraz z miejscem składowania opału 100 m²),

3). Wjazdy na posesję  nie posiadają żadnych ograniczeń.

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sezonie grzewczym: 2018–2019 zużył 59 ton węgla typu groszek, 2019-2020 zużył 57 ton  węgla typu groszek,

10.  Rozliczenie     zużytego   opału   winno  być   udostępnione  na żądanie zamawiającego.

11. Przekazanie kotłowni przez Zamawiającego dla Wykonawcy nastąpi przed rozpoczęciem sezonu grzewczego protokolarnie w terminie ustalonym przez obie Strony. Przekazanie przez Zamawiającego kotłowni wiąże Wykonawcę odpowiedzialnością materialną i cywilną.

12. W ciągu dziesięciu dni po zakończeniu sezonu grzewczego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokolarnie obsługiwanych kotłowni, po uprzednim wyczyszczeniu urządzeń grzewczych i uporządkowaniu użytkowanych pomieszczeń.

13. Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przekaże Zamawiającemu imienną listę palaczy, którzy będą skierowani do pracy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, z przypisaniem do konkretnego obiektu wraz z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,

14. Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia dla palaczy pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Opis systemu dostarczania ciepła  w obiekcie mieszkalnym w Tuszynie

Energia cieplna w obiekcie wytwarza ciepło do ogrzewania mieszkań

 

Opis kotłowni

Kotłownia wbudowana wyposażona jest w jeden kocioł wodny niskotemperaturowy typu KWM-SR 180 kW z podajnikiem opalany eko-groszkiem. Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane są za pośrednictwem wodnej wymuszonej instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego wykonanej z rur stalowych i grzejników żeliwnych.

Ogólna charakterystyka kotła KWM-SR

Kocioł     KWM-SR   jest   kotłem  grzewczym   wodnym     niskotemperaturowym. Służy do wytwarzania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Podstawowym    paliwem  kotła  jest eko-groszek,  w  stanie suchym. Kocioł  wodny  przystosowany  jest  do   pracy  w    instalacji grzewczej w której maksymalnie cieśninie nie przekracza 0,5 Mpa a maksymalna temperatura nie  przekracza  90°C.  Jest  to   kocioł  z   podajnikiem  ślimakowym  z   ruchomym   rusztem wyposażonym w sterownik PID.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.10.2020 r. do 31.04.2020 r.

VI.  OPIS SOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
  • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 4  95-080 Tuszyn  lub też dostarczona osobiście do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 4  95-080 Tuszyn do dnia 02.09.2020 r. .godzina 14:00 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2020 r. w siedzibie zakładu o godzinie  10.00.

      Ofertę należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA- na   na   sezonową   obsługę    kotłowni   wraz  z   dostawą   węgla  w  budynku  wielorodzinnym   przy  ul. Szpitalnej  1   w  Tuszynie

2.   Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane .                                                                                                                                           3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę                   4.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-najniższa cena – 100%

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

1.Wzór formularza ofertowego

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 20.08.2020, 12:56

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 9

W tym miesiącu: 51

W poprzednim miesiącu: 69

Wszystkich: 589

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki