Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn

 

Przetargi

 

 

 

 

 

                                                                                         Tuszyn, dnia 08 lipca 2019 roku

 

 

 

ZGM.7021.41.2019

 

 

 

                                             ZAPYTANIE CENOWE

                                         dotyczące   realizacji zadania jn. :

wykonanie    docieplenia    ścian   szczytowych    i    frontowej   budynku   przy ul. Parkowej 4  w  Tuszynie   wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Zakład    Gospodarki    Mieszkaniowej   w   Tuszynie   (Zamawiający)   zwraca    się    z    prośbą   o   przedstawienie   oferty   cenowej   z   uwzględnieniem   poniższych   wymagań:

 

Dokumenty składające się na ofertę.

 

1.  INFORMACJA  O ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCY:

     Nabywca:  GMINA TUSZYN ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

                        NIP   728 25 99 683

     Odbiorca;   ZAKŁAD   GOSPODARKI    MIESZKANIOWEJ   ul.  Parkowa  4,     95-080  Tuszyn

    Ilekroć w  niniejszym  zapytaniu cenowym jest mowa o WYKONAWCY, Należy przez to rozumieć    

    podmiot, do którego zostało  skierowane  niniejsze  zapytanie.

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

    Przedmiotem  zapytania  jest  usługa  polegająca  na   wykonaniu   docieplenia  ścian szczytowych

    i  frontowej  budynku przy ul. Parkowej 4  w  Tuszynie  wraz z robotami towarzyszącymi .

     Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

    W czasie realizacji zamówienia należy uwzględnić poniesienie  wszelkich kosztów niezbędnych do 

     robót zabezpieczających koniecznych do wykonania robót m.in.

     - przygotowanie  placu  budowy  i  jego  oznakowanie  zgodnie   z  przepisami Prawa budowlanego

     - roboty winny  być  prowadzone  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla  mieszkańców   budynku

       i przechodniów.

    - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi i poniesienie opłat w tym zakresie.

 

3. TERMIN REALIZACJI

    Termin realizacji robót budowlanych ustala się na 60 dni

 

4. OKRES GWARANCJI

    Wybrany Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 60 m-cy gwarancji

    i rękojmi  na przedmiot zamówienia.

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA WSTEPNEJ OFERTY

    Ofertę   należy   złożyć  w   Zakładzie   Gospodarki   Mieszkaniowej   w   Tuszynie  ul. Parkowa  4

    95-080    Tuszyn     lub     przesłać    mailem     na    adres:  zgmtuszyn@o2.pl    w     terminie    do

    18 lipca 2019 r.  do godziny 15.00

    Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

6. WYBÓR OFERTY

     Przy   wyborze   oferty   Zamawiający   kierował   się   będzie   jedynym   kryterium,  cena  100%.

    Zamawiający    może    wezwać     wykonawcę    do    złożenia   wyjaśnień  bądź   uzupełnienia   

    zapisów w ofercie.   

    Za  najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta,  która   zawiera  najniższą cenę.

 

7. WARUNKI PŁATNOSCI

    Płatność za fakturę VAT  będzie  dokonana  przelewem z  konta Zamawiającego na konto

    wskazane   przez   Wykonawcę   w    terminie 30    dni   od  daty  otrzymania  prawidłowo

    wystawionej faktury VAT  wraz z protokołem odbioru robót.

8. PRACOWNIK UPOWAŻNIONY DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ

    Grzegorz Zieliński tel. 426143197 lub 576202208

 

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

    Ofertę   należy   sporządzić   w   języku   polskim   na   formularzu wg wzoru stanowiącego  

    załącznik nr1 do przedmiotowego zapytania, scan wypełnionego i  podpisanego formularza

    ofertowego należy przesłać na adres zakładu lub złożyć w siedzibie zakładu ZGM.

 

 

   

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.Przedmiar robót – załącznik nr 2

 

                                               

Załączniki:

Przedmiar robót

Utworzono dnia 08.07.2019, 13:50

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 08.07.2019, 13:50

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 08.07.2019, 13:49

Informacje

Liczba wyświetleń: 6900
Utworzono dnia: 28.12.2017
Dokument wprowadził:
Grzegorz Zieliński
Dokument opublikował:
Grzegorz Zieliński
Dokument wytworzył:
Grzegorz Zieliński
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Historia publikacji

  • 20.08.2020 11:10, Grzegorz Zielinski
    Edycja strony: Przetargi
  • 20.08.2020 11:09, Grzegorz Zielinski
    Edycja strony: Przetargi
  • 08.07.2019 13:50, Grzegorz Zielinski
    Dodanie załącznika: Przedmiar robót